بردجسبحان اللهقدمگاه

ارتفاعات و رودهای فارس

در شمال کوه عظمت با گردنه کولی کش,در مرکز کوه برم فیروزو کوه مهارلو تا خرمن کوه فسا , در

جنوب کوه داراب وبالنگستان ودر غرب کوه قره داغ و در جنوب غربی شیراز کوه سپیدار و ارتفاعات

.کوهمره سرخی واقع شده اند

رودهای مهم فارس عبارتند از : رود کر ,رودخانه قره آغاج, رودخانه فهلیان ,رودخانه فیروزآباد و

:رودخانه دالکی .همچنین در فارس دریاچه های زیر قرار دارند

.(دریاچه بختگان , دریاچه مهارلو , دریاچه پریشان (فامور